GDPR i Gleifion

Mae’r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) yn gyfraith newydd sy’n pennu sut mae’ch data personol yn cael ei brosesu a’i gadw’n ddiogel, a’r hawliau cyfreithiol sydd gennych chi o ran eich data eich hun.

Mae’r rheoliad yn gymwys o 25 Mai 2018, a bydd yn berthnasol hyd yn oed ar ôl i’r DU adael yr UE.

Beth fydd goblygiadau y RhDDC i gleifion?

Mae’r GDPR yn nodi’r egwyddorion allweddol ynghylch prosesu data, ar gyfer staff neu gleifion:

 • Rhaid prosesu data yn gyfreithlon, yn deg ac yn dryloyw
 • Rhaid ei gasglu at ddibenion penodol, eglur a dilys
 • Rhaid ei gyfyngu i’r hyn sy’n angenrheidiol at y dibenion y caiff ei brosesu ar ei gyfer
 • Rhaid i wybodaeth fod yn fanwl gywir
 • Rhaid cadw data yn ddiogel
 • Gellir ei gadw am ddim mwy nag sydd ei angen ar gyfer y dibenion y casglwyd

Mae gan gleifion hawliau cryfach hefyd ynglŷn â’r wybodaeth y mae  meddygfeydd yn ei cadw amdanynt. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cael eu hysbysu  sut y defnyddir eu data
 • Cleifion i gael mynediad i’w data eu hunain
 • Gall cleifion ofyn i newid gwybodaeth anghywir
 • Cyfyngu ar sut y defnyddir eu data
 • Symud eu data cleifion o un sefydliad iechyd i un arall
 • Yr hawl i wrthwynebu i’w gwybodaeth cleifion

RhDDC a Iechyd Bro Ddyfi

Yn unol â’r rheoliadau RhDDC/GDPR newydd, mae Iechyd Dyfi Valley wrthi’n diweddaru eu Polisi Preifatrwydd i’w gwneud yn haws i chi ddeall:

 • pa wybodaeth yr ydym yn ei gasglu
 • pam rydym angen ei gasglu
 • pwy sydd a mynediad iddo
 • sut byddwn yn ei ddefnyddio

Rydym yn gwneud hyn i sicrhau ein bod yn dilyn deddfwriaeth RhDDC/GDPR Ewropeaidd, sydd wedi’i gynllunio i gysoni cyfreithiau preifatrwydd ar draws yr UE. Cyn gynted ag y bydd y Polisi Preifatrwydd newydd hwn ar waith, fe’ch hysbysir o fewn y feddygfa ac ar y wefan.