Y Ffliw – Ei Atal a’i Drin

Wrth  i ni ffarwelio a thymor yr haf rydym yn croesawu tymor nad yw mor groesawgar – Tymor y Ffliw. Bydd yr erthygl yma o gymorth i chwi osgoi dal y ffliw a hefyd sut i’w drin eich hun  os byddwch mor anffodus a’i ddal.

Beth yw’r Ffliw?

Mae’r ffliw yn salwch resbiriadol hynod heintus a achosir gan firws y ffliw. Mae’n fwyaf cyffredin yn ystod y gaeaf neu ddechrau’r gwanwyn (Tachwedd i Fawrth).

Mae symptomau yn cynnwys:

 • Tymheredd uchel (twymyn) o 38C neu uwch
 • Brifo drostoch
 • Teimlo’n flinedig
 • Peswch sych ar y frest
 • Dolur gwddf
 • Cur pen/pen tost
 • Dim chwant bwyd
 • Dolur rhydd neu boen stumog
 • Cyfog a bod yn sâl

Gall pobl weithiau gamgymryd symptomau annwyd a’r ffliw, ond mae’r ffliw yn tueddu i fod yn fwy difrifol. Y prif wahaniaethau yw:

Y FfliwAnnwyd
Ymddengys yn gyflym o fewn ychydig oriauYmddengys yn raddol
Yn effeithio ar fwy na’ch trwyn a’ch gwddf yn unigYn effeithio ar eich trwyn a’ch gwddf yn bennaf
Yn gwneud i chi deimlo’n ddiflas ac yn rhy flinedig i gario mlaen fel arferYn gwneud i chi deimlo’n sâl, ond rydych chi’n iawn i gario mlaen fel arfer (mynd i’r gwaith ac ati).

Sut i drin y Fliw

Nid oes ffordd hawdd drwyddo, bydd yn rhaid i chi ond pydru mlaen trwyddo– yn aml gallwch chi drin y ffliw heb fynd i weld eich meddyg teulu (sy’n peryglu’r lledaeniad ymhellach i eraill). Fel rheol, byddwch chi’n teimlo’n well o fewn ychydig dros wythnos.

I’ch helpu i wella dilynwch y canllawiau canlynol:

 • Gorffwys a chysgu
 • Cadw’n gynnes
 • Cymryd tabledi parasetamol ac ibuprofen
 • Yfed digon o ddŵr i osgoi dadhydradu
 • Gall meddyginiaethau ffliw eich helpu – ond byddwch yn ofalus i beidio â defnyddio meddyginiaethau os ydych eisoes yn cymryd tabledi parasetamol a ibuprofen. Siaradwch â fferyllydd cyn rhoi meddyginiaethau i blant.

PWYSIG: Trefnwch ymgynghoriad ffôn a ni os oes gennych/ydych:

 • Dymheredd uchel am gyfnod hir
 • Ddim yn ymateb i  barasetamol
 • Yn crynu yn ddireolaeth
 • A chyfradd calon cyflym a chwildod ar sefyll
 • Ddim yn gallu yfed digon o hylifau i aros yn hydradedig
 • Neu’n byw ar eich pen eich hun ac yn rhy sâl i ofalu amdanoch eich hun

Sut i osgoi’r Ffliw 

Mae yna nifer o bethau y gallwch eu gwneud i leihau’r risg o ddal y ffliw (a salwch tebyg). Golchwch eich dwylo’n rheolaidd er enghraifft.

Os ydych chi’n perthyn i grŵp sydd mewn perygl, byddwch chi’n gymwys i gael pigiad y ffliw, a dyma’r ffordd orau o’i atal. Mae’n fwy effeithiol yn erbyn y ffliw cyn i’r tymor ffliw ddechrau yn y gaeaf.

Yma yn Iechyd Bro Ddyfi mae gennym Glinig Ffliw arbennig yn gynnar ym mis Hydref a Tachwedd i’ch helpu i ymladd y ffliw.

Y newyddion da arall yw y gallech fod yn gymwys i dderbyn pigiad ffliw am ddim.

Siaradwch ag aelod o staff a gwnewch apwyntiad i’ch hun i’r Clinig Ffliw.

Dolenni defnyddiol: