Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg?

Bydd meddygon teulu, nyrsys a’u tîm ehangach bob amser yn ceisio rhoi’r cyngor a’r gwasanaeth gorau posibl i chi. Er ein bod yn aml am weld meddyg teulu neu nyrs ar yr arwydd cyntaf o salwch, efallai y byddai’n well ystyried rhai dewisiadau eraill cyn ceisio trefnu apwyntiad. Trwy ddilyn cyngor RCGP (Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol), gallwch helpu i ryddhau amser i’r rhai sydd wir angen cyngor arbenigol…

1. Hunanofal

Ar gyfer mân anhwylderau, gallech drin eich symptomau yn ddiogel gartref, er enghraifft trwy orffwys neu feddyginiaeth dros y cownter priodol.

2. Defnyddiwch Wasanaethau Ar-lein dibynadwy GIG

Mae gwasanaethau ar-lein y GIG yn cynnig cyngor synhwyrol ar ystod o faterion iechyd ac maent yn fan defnyddiol ar gyfer arweiniad cychwynnol.

3. Ceisiwch gyngor gan fferyllydd

Mae fferyllwyr yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol medrus iawn sy’n gallu cynnig cyngor gwerthfawr.

Yma yn Iechyd Bro Ddyfi, byddwn bob amser yn ceisio’ch helpu gymaint ag y gallwn. Mae’r gwasanaeth Brysbennu Meddygon Teulu sydd newydd ei weithredu yn caniatáu i chi siarad â meddyg teulu dros y ffôn. Yna gall y meddyg teulu benderfynu dros y ffôn a oes angen i chi weld rhywun yn gorfforol a / neu angen meddyginiaeth. Mae’n sicrhau bod eich cyflwr yn cael ei drin mor effeithlon â phosibl a bod meddygon teulu a nyrsys yn gweld cleifion sydd wir angen eu gweld yn fuan.

I wneud apwyntiad, rhowch alwad i ni (01654 702 224) neu galwch i mewn i’r feddygfa.

Dolenni Defnyddiol: